• time : 10:29:28
  • Date : Mon Jun 15, 2020
  • news code : 3115
اجرای عملیات لكه گیری آسفالت خیابان های سطح شهر.
عملیات لکه گیری چاله های موجود در خیابان های سطح شهر رویدر توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری رویدر به انجام رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری رویدر، پس از دستور شهردار عملیات لکه گیری آسفالت در خیابان های سطح شهر رویدر در خردادماه 1399 توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری رویدر پس از خرید 5 تن آسفالت به انجام رسید.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags